Icon Close

Seagen er nu en del af Pfizer!  Besøg venligst Pfizer.com for mere information.

Seagen vilkår og betingelser

Ved at bruge vores websted angiver du, at du accepterer disse vilkår og betingelser for brug af webstedet (”vilkår og betingelser”), og at du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, bedes du afstå fra at bruge vores websted.


1. Indhold

Seagen Denmark ApS, Registered Office Agern Allé 24, 2970 Hørsholm, Denmark, CRV: 40738576 (”Seagen” eller ”virksomheden”) opretholder dette websted, delvist for at give dig generelle oplysninger om virksomheden eller dennes tilknyttede selskaber og deres respektive aktiviteter. Du accepterer, at du ikke vil bruge indholdet af dette websted til at tilbyde dine produkter og/eller tjenester eller disse tilhørende tredjeparter, eller til at udføre eventuelle annonceringsmæssige eller kommercielle aktiviteter, der er direkte relateret til sådanne produkter eller tjenester. Du indvilliger også i ikke på anden vis at gøre brug af webstedet på en måde, der er ulovlig, umoralsk eller i strid med offentlig politik eller disse vilkår og betingelser.

 

2. Links til tredjeparter

Nogle af vores websteder eller interaktive funktioner kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, der ikke er under vores kontrol eller ejerskab. Sådanne links udgør ikke en godkendelse af de pågældende tredjeparter eller det indhold, der vises deri, og du accepterer, at Seagen ikke er ansvarlig for indholdet af sådanne websteder. Vi er ikke ansvarlige for, hvordan disse websteder fungerer eller behandler dine oplysninger. Du anerkender, at vi kun tilvejebringer disse links for dig som en bekvemmelighed, og du forstår, at dine oplysninger kan bruges som beskrevet af tredjeparterne i deres databeskyttelsespolitikker.

 

3. Helbredsoplysninger

Dette websted kan indeholde generelle oplysninger vedrørende forskellige sygdomme og deres behandling. Du bør ikke basere dine beslutninger på de oplysninger, der præsenteres, når du beslutter dig for en behandlingsplan, brug af lægemidler eller eventuel anden medicinsk rådgivning, og Seagen opfordrer dig kraftigt til at rådføre dig med en læge i forbindelse med enhver og alle behandlingsmuligheder, der kan være tilgængelige for dig. OPLYSNINGERNE OG MATERIALERNE PÅ DETTE WEBSTED ER IKKE BEREGNEDE SOM EN ERSTATNING FOR, OG ERSTATTER HELLER IKKE, FAGLIG MEDICINSK RÅDGIVNING, DIAGNOSE ELLER BEHANDLING.

 

4. Ejendomsretligt beskyttet materiale

Materialerne og dokumenterne på dette websted er beskyttet af love om ophavsret, varemærker, patenter eller andre intellektuelle ejendomslove, og eventuel uautoriseret brug af materialer og dokumenter fra dette websted kan overtræde sådanne love. Du kan kopiere dokumenter, der udgives af Seagen Inc., på dette websted udelukkende til din egen ikke-kommercielle brug, forudsat at alle kopier bevarer alle meddelelser om ophavsret, varemærker og eventuelle andre ejendomsmeddelelser indeholdt heri. Du skal ikke ændre, overføre, videredistribuere, gengive, sælge, overdrage, licensere, underlicensere, skabe afledte værker af eller genudgive eventuelle ophavsretligt beskyttede oplysninger, som du indhenter på dette websted uden Seagens skriftlige tilladelse. Intet indeholdt heri skal fortolkes som tildeling ved underforståelse, antagelse eller på anden måde af eventuel licens eller rettighed i henhold til eventuelt patent, varemærke, ophavsret eller anden intellektuel ejendom tilhørende Seagen eller eventuel tredjepart.

De varemærker, logoer og servicemærker (”mærker”), der vises på dette websted, tilhører Seagen Inc. eller tredjeparter. Du har ikke tilladelse til at bruge mærkerne uden forudgående skriftligt samtykke fra Seagen Inc. eller en sådan tredjepart, der måtte eje mærkerne.

 

5. Databeskyttelse

Se vores databeskyttelsespolitik for flere oplysninger om, hvordan dine personoplysninger kan indsamles, behandles og bruges.

 

6. Salgsfremmende meddelelser

Ingen oplysninger på dette websted udgør et tilbud om opfordring til køb eller stillen til rådighed af et Seagen-lægemiddel.

 

7. Ingen garantier og ansvarsbegrænsning

Dette websted og alle materialer, der er indeholdt heri, leveres udelukkende til orientering og leveres ”SOM DE ER OG FOREFINDES”, UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOM, ADKOMST, FEJLFRI UDFØRELSE ELLER IKKE-KRÆNKELSE. Hverken Seagen eller nogen af dets direktører, medarbejdere eller repræsentanter er ansvarlige for eventuelle skadeserstatninger, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af dette websted, hvad enten det er i forbindelse med kontraktforhold, garantibrud, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af materialerne på dette websted. Dette er en omfattende ansvarsfraskrivelse, der gælder for skadeserstatninger af enhver art, herunder (uden begrænsning) økonomiske, særlige, direkte, indirekte eller følgemæssige skadeserstatninger; tab af data, indkomst eller fortjeneste; tab af eller skade på ejendom; og krav fra tredjeparter.

8. Fremadskuende udsagn

Dette websted indeholder fremadskuende udsagn som defineret i Afsnit 27A i Private Securities Litigation Reform Act fra 1995. Fremadskuende udsagn er baseret på vores ledelses overbevisninger og antagelser og på oplysninger, der i øjeblikket er tilgængelige for vores ledelse. Alle andre udsagn end udsagn om historiske fakta er ”fremadskuende udsagn” i forbindelse med disse bestemmelser, herunder de udsagn, der vedrører vores udsigter, strategier, hensigter, planer, målsætninger og fremtidige drifts- eller økonomiske resultater, samt udsagn om forventede tendenser i vores forretning og branche og andre karakteriseringer af fremtidige begivenheder eller omstændigheder. I nogle tilfælde kan du identificere fremadskuende udsagn ud fra betegnelser, såsom ”kan”, ”måske”, ”vil”, ”bør”, ”forventes”, ”plan”, ”forventer”, ”prognose”, ”tror”, ”skøn”, ”forudsige”, ”potentiel”, ”har til hensigt” eller ”fortsætter”, de negative betydninger af betegnelser som disse eller anden sammenlignelig terminologi, og andre ord eller betegnelser af lignende betydning i forbindelse med eventuel diskussion om fremtidige resultater, begivenheder eller omstændigheder. Disse udsagn er kun forudsigelser. Alle fremadskuende udsagn, der er medtaget på dette websted, er baseret på oplysninger, der er tilgængelige for os på datoen for dokumentet, der indeholder det fremadskuende udsagn, eller på datoerne angivet i de fremadskuende udsagn, og vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere sådanne fremadskuende udsagn. Alle vores fremadskuende udsagn på dette websted kan vise sig at være forkerte. Faktiske hændelser eller resultater kan afvige væsentligt. Vores fremadskuende udsagn kan påvirkes af unøjagtige antagelser, som vi kan foretage eller af kendte eller ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer. Vi diskuterer mange af disse risici, usikkerheder og andre faktorer under overskriften ”Risikofaktorer” i vores seneste årsrapport på formular 10-K og i vores seneste kvartalsrapport på formular 10-Q. Vi advarer investorer om, at vores forretningsmæssige og økonomiske resultater er underlagt væsentlige risici og usikkerheder.

 

9. Ændring af disse vilkår og betingelser

Seagen kan revidere disse vilkår og betingelser til enhver tid. Hvis vilkårene og betingelserne revideres, vil ændringerne blive offentliggjort på dette websted. Du er bundet af alle sådanne revideringer og bør derfor regelmæssigt gennemgå disse vilkår og betingelser.

 

10. Lægemiddelovervågning Note

Dette websted er ikke beregnet til og bør ikke bruges til at indsamle eller give oplysninger om sikkerheden ved Seagen-produkter. Hvis din forespørgsel vedrører en bivirkning hos en patient, bedes du kontakte Pharmacovigilance-afdelingen via e-mail på drug.safety@seagen.com .